1. Správce osobních údajů

Společnost EUKELADE s.r.o. se sídlem Družby 340, 530 09 Pardubice, IČO: 27525295, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C, vložka 24102, jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.vonavyobchod.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o Vaší osobě. Těmito údaji jsou zejména:

 • identifikační údaje (jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo),
 • kontaktní údaje (doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa),
 • vaše nastavení (údaje ve vašem účtu, nastavení newsletterů, nákupní seznamy),
 • údaje o vašich objednávkách (zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích),
 • další informace, které uvede k objednávce.

Při soutěžích na www.facebook.com nebo www.instagram.com zpracováváme jméno a příjmení soutěžícího. V případě vítěze i jeho telefonní číslo a doručovací adresu pro výhru a případnou fotografii s výhrou. 

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

3. Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich smluvních povinností vyplývajících z právního vztahu, zejména kupní smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, zboží nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu info@vonavyobchod.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

4. Kdo má k vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat naše společnost EUKELADE s.r.o. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • externí účetní,
 • externím daňovým poradcům a auditorům,
 • externí advokátní kanceláři,
 • zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery,
 • dopravcům (např. Česká pošta a další).

5. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty, občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele.

6. Návštěva internetových stránek

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat například tyto informace:

 • IP adresa
 • datum a čas přístupu na naší webovou stránku
 • informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka
 • o vašem chování na našich webových stránkách, které stránky navštívíte, které zboží je vám zobrazeno.

Tyto informace jsou anonymizované, nelze je přiřadit konkrétnímu uživateli (osobě).

7. Coocies

Dále zpracováváme i cookies.

Jako cookies se označuje malé množství dat, která server pošle prohlížeči. Ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.

Typy cookies

 • funkční cookies – slouží pro správné fungování našeho internetového obchodu, přihlášení do účtu, vytvoření objednávky atd. Jedná se o anonymní cookies. Funkční cookies jsou povinná, nedají se zákazníkem deaktivovat.
 • ostatní cookies – sbírají informace navíc a slouží k marketingovým účelům. Převážně pro systémy třetích stran. Ty může zákazník po kliknutí na tlačítko nastavení odškrtnout a deaktivovat. Tím se zruší možnost zasílání údajů o cookies do těchto systémů třetích stran.

8. Návštěva kamenné prodejny

Pokud navštívíte naši prodejnu nebo její okolí, budeme zpracovávat nahrávku z kamerového systému, na které můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany našeho i vašeho majetku a osob pohybujících se v prodejně a jejím okolí, což je současně náš oprávněný zájem.

Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu 7 dnů.

Při návštěvě naší prodejny můžete být vyzváni k dodání osobních údajů (alespoň identifikačních a kontaktních) pro úspěšně dokončení objednávky nebo reklamace.

Pokud navštívíte naši prodejnu z důvodu vyzvednutí zaplaceného zboží, budeme na základě našeho oprávněného zájmu požadovat předložení průkazu totožnosti, abychom mohli později prokázat, že jsme vaši totožnost řádně ověřili.

9. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu,
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“),
 • právo na omezení zpracování údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@vonavyobchod.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • zpracování je protiprávní,
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

10. Závěr

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit nebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@vonavyobchod.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 14.1.2021.