1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále též jen „Obchodní podmínky“) společnosti EUKELADE s.r.o. se sídlem Družby 340, 530 09 Pardubice, IČO: 27525295, DIČ: CZ 27525295, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C, vložka 24102 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou - spotřebitelem (dále jako „Kupující“ nebo „Spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na internetové adrese www.vonavyobchod.cz a kamenných poboček Prodávajícího, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.vonavyobchod.cz (dále jen „Webová stránka“ nebo „Webový obchod) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.4. Obchodní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není konečným Spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že Prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje Kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

1.5. Podáním závazné objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s Obchodními podmínkami a reklamačním řádem Prodávajícího.

1.6. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí Občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, vše ve znění pozdějších právních předpisů. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle, než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, vyjma poštovného, které bude připočteno ve výši dle zvoleného způsobu dopravy Kupujícím.

3.2. Kupující má vždy možnost před závazným odesláním Objednávky tuto Objednávku zkontrolovat a případně ji opravit, zároveň je informován o částce k úhradě.

3.3. Veškerá prezentace zboží umístěná na Webovém rozhraní obchodu www.vonavyobchod.cz je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží. Až do odeslání Objednávky jsou veškeré údaje uváděné u zboží a cen na Webové stránce www.vonavyobchod.cz v rámci procesu Objednávky nezávazné a mohou podléhat změnám. Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže Prodávající potvrdí přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy Kupujícímu.

3.4. Objednávku zboží může Kupující učinit následujícími způsoby:

3.5. Objednávka obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží,
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „Objednávka“).

3.6. Objednávka Kupujícího, učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.vonavyobchod.cz nebo prostřednictvím e-mailu, je závazným návrhem Kupujícího na uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí Objednávky prostřednictvím e-mailu na emailovou adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací Prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

3.7. Kupující má právo zrušit Objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení Objednávky je Kupující povinen Prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu.

3.8. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží Prodávajícího Kupujícímu nebo výslovná akceptace Prodávajícího prostřednictvím emailu.

3.9. Kupní smlouva je závazná pro obě strany, pokud nedojde k porušení podstatných podmínek smluvených v době potvrzení Objednávky. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah Objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přeprava, celková cena s DPH, způsob dodání, jméno a adresa Kupujícího.

3.10. Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na Webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.12. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a údaje o smluvních závazcích jsou Prodávajícím archivovány za účelem jejich řádného plnění a nejsou přístupné třetím stranám.

3.13. Zboží bude Kupujícímu odesláno dle skladových a expedičních možností Prodávajícího. V případě, že objednané zboží není skladem, bude Kupující obratem upozorněn na kontaktní e-mail o dostupnosti a termínu dodání zboží. Lhůta pro dodání zboží se tímto automaticky prodlužuje.

4. Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce;
 2. v hotovosti na pobočce Prodávajícího;
 3. bezhotovostně předem převodem na účet Prodávajícího;
 4. bezhotovostně platební kartou;

4.2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 (tj. slovy sedmi) kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že Kupující kupní cenu ve stanovené lhůtě v plné výši neuhradí, vzniká Prodávajícímu právo od kupní smlouvy odstoupit, a to k okamžiku odeslání písemného oznámení o odstoupení od smlouvy na emailovou adresu Kupujícího. Závazky z kupní smlouvy dále zanikají v okamžiku, kdy bude zboží odeslané Kupujícímu na dobírku vráceno provozovatelem poštovních služeb Prodávajícímu z důvodu jeho nepřevzetí Kupujícím.

4.3. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.4. Všechny ceny jsou smluvní, aktuální a konečné, zahrnující příslušnou výši DPH.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. Náklady na poštovné a balné nese Kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na Webové stránce www.vonavyobchod.cz.

5.2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

5.3. V případě bezhotovostní úhrady zboží Prodávající expeduje zásilku po připsání částky na bankovní účet Prodávajícího vedený u České spořitelny, číslo účtu: 1218021319/0800.

5.4. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktu a provozních možností Prodávajícího realizovány v nejkratším možném termínu, obvykle do 7 pracovních dnů od závazného potvrzení Objednávky. Ve výjimečných případech muže být dodací lhůta delší, avšak po domluvě s kupujícím. Maximální lhůta činí 30 dní.
Dodatečné změny ve fakturačních údajích po expedici zásilky jsou možné na vyžádání, za předpokladu vrácení originálního prodejního dokladu. V tomto případě je opravený doklad zasílán pouze e-mailem.

5.5. Dodání zboží je možné následujícím způsobem:

 • Osobní odběr na pobočce Prodávajícího EUKELADE s.r.o., Družby 340, 530 09 Pardubice po předchozí informaci Prodávajícího e-mailem, že je Objednávka připravena k vyzvednutí. Při platbě v hotovosti bude Prodávající zboží rezervovat po dobu 7 (tj. slovy sedmi) dnů ode dne podání informace o možnosti vyzvednout objednané zboží.
 • zvoleným Dopravcem na adresu uvedenou v Objednávce;
  aktuální cena dopravy a balení je uvedená na Webových stránkách internetového obchodu Prodávajícího při tvorbě Objednávky

5.6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7. V případě nezastižení Kupujícího na uvedené adrese doručení bude zásilka připravena k vyzvednutí u Dopravce. V případě, že Kupující nepřevezme zásilku ve lhůtě k tomu určené, bude zásilka vrácena zpět Prodávajícímu. Kupující bude následně Prodávajícím zařazen do databáze pro nevyzvednuté zboží (dále jen „Databáze“) a další nákup mu bude umožněn pouze v případě úhrady předem prostřednictvím bezhotovostní platby nebo platby v hotovosti na pobočce Prodávajícího, spolu s jednorázovým manipulačním poplatkem ve výši 120,-Kč.

5.8. V odůvodněných případech může Prodávající omezit způsob dopravy, a to zejména z důvodu vyšší hodnoty či choulostivosti zboží a tedy vyšší potřeby jeho ochrany.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu Prodávajícího a Kupující může využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek.

6.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícím. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, pokud se s Kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým Kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícími dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

6.4. K zásilce, v níž Kupující vrací zboží, musí být přiloženy dokumenty (např. dodací list či faktura), kterými lze vznik kupní smlouvy, a následně právo na odstoupení od takové smlouvy bezpečně prokázat. Podle požadavku Kupujícího může být poskytnuto zboží jiné podle vlastního výběru anebo bude vrácena kupní cena. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji od Prodávajícího obdržel.

6.5. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené Prodávajícím (i v případě, že Kupující zvolil při Objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

6.6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);
 2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 4. v případě pultového prodeje přímo na prodejně (bez existující objednávky na internetové adrese vonavyobchod.cz).

6.7. Od smlouvy není možné dále odstoupit v případě, že zboží bylo již částečně spotřebováno. Nelze také účinně odstoupit od smlouvy, kdy charakter plnění to vylučuje, zejména z hygienických důvodů, zejména šampony, kondicionéry, vlasový styling, hřebeny, vlasy, kosmetické přípravky, krémy, testery parfémů, plnitelné parfémy apod.

6.8. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, má Prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.9. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.10. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom Kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v Objednávce a vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy Kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2. Skutečný vzhled zboží dodaného Kupujícímu nemusí vždy odpovídat vyobrazení zboží nabízeného na Webových stránkách Prodávajícího. Zejména po obnově sortimentu zboží ze strany výrobců se mohou vyskytnout změny ve vzhledu a úpravě výrobků. Kupující není oprávněn uplatňovat případné nároky z vad zboží, pokud jsou takové změny přiměřené.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.1. těchto Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 2. na odstranění vady opravou věci;
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny;
 4. na odstoupení od smlouvy.

7.6. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího.

7.7. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese EUKELADE s.r.o., Družby 340, 530 09 Pardubice.

7.8. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího vadné zboží.

7.9. Záruka se nevztahuje na zboží, které Kupující obdržel zdarma, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba a dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu nebo vlastností výrobku úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.

7.10. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, a být čisté a kompletní.

8. Reklamační řád

8.1. Na zboží je poskytována záruční doba dle zákona, a to 24 (tj. slovy dvacet čtyři) kalendářních měsíců, vyjma zboží, u kterého je vyznačena záruční doba na obalu zboží jako doba použitelnosti.  Jestliže se objeví vada zboží v záruční době, je Kupující oprávněn zaslat zboží na adresu EUKELADE s.r.o., Družby 340, 530 09 Pardubice, spolu s originálem záručního listu, kopií faktury nebo jiným dokladem prokazujícím zakoupení zboží na Webových stránkách www.vonavyobchod.cz, případně na pobočce Prodávajícího. Pro uplatnění reklamace je vždy nutné vyplnit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace (dále jen „Reklamační protokol“), na kterém Kupující uvede popis vad. Potvrzený Reklamační protokol je Kupujícímu zaslán prostřednictvím e-mailu nebo poštou, a to do 3 dnů od přijetí reklamace. Při osobním předání reklamovaného zboží je Reklamační protokol předán Kupujícímu ihned.

8.2. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství).

8.3. Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě (dokladu o prodeji) či jiném průkazném dokladu.

8.4. Jde-li o zboží použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí Kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 (tj. slovy dvanácti) kalendářních měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím. U zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Dále se záruka nevztahuje na obvyklé opotřebení zboží a jiné vady, vyplývá-li to z povahy věci.

8.5. Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen provést spolu s dopravcem kontrolu vnějšího stavu zásilky (počet kusů, neporušenost obalu zásilky, poškození obalu zásilky) podle přiloženého přepravního listu. Poškozenou zásilku není Kupující povinen převzít, přičemž Kupující může odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

8.6. Místem pro uplatnění reklamace je adresa EUKELADE s.r.o., Družby 340, 530 09 Pardubice.

8.7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nemá povinnost převzít zásilku s reklamovaným zbožím, je-li poslána Prodávajícímu na dobírku.

8.8. Doba trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po dni, kdy byla uplatněna reklamace, do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu, případně též způsobem, který vyžádal v rámci reklamace, přičemž je výslovně sjednáno, že postačí informace formou e-mailu.

8.9. Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího, nedojde-li k jiné dohodě.

8.10. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 (tj. slovy šedesáti) kalendářních dnů od data podání reklamace) je Prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění, a to ve výši v daném místě a čase obvyklé.

8.11. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit Reklamační protokol a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

9. Uživatelské recenze

9.1. Uživatelské recenze nepodporujeme a nezveřejňujeme.

10. Štítky ke zboží

10.1. Používáme štítky ke zboží:

 • Nejlevnější – zboží je řazeno podle ceny
 • Nejprodávanější – zboží, které na našem obchodě má nejvyšší prodejnost a nebylo vyřazeno z prodeje 
 • Novinka – jedná se o výběr zboží, které jsme do sortimentu zařadili nově v posledních devadesáti dnech
 • Výprodej – zboží, které vyřazujeme ze sortimentu

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Ochrana osobních údajů je zpracována v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

12. Řešení sporů

12.1. Kupující, jako spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Mimosoudní řešení sporů je systém, který při řešení sporů umožňuje alternativní postup, tedy jiný postup než klasickou soudní cestou.

12.2. Spory mezi Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem vyplývající z kupní smlouvy řeší v rozsahu své zákonem vymezené působnosti Česká obchodní inspekce, více na www.coi.cz.

12.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor prokazatelně nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

12.4. Smluvní strany se dohodly, že spory vzniklé z této Smlouvy a v souvislosti s ní, jejichž řešení zákon nesvěřuje ČOI, bude dle sídla Prodávajícího řešit Okresní soud v Pardubicích.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Veškeré fotografie, popisy výrobků a jiné texty, zveřejněny na Webových stránkách www.vonavyobchod.cz jsou majetkem Prodávajícího, tj. společnosti EUKELADE s.r.o., se sídlem Družby 340, 530 09 Pardubice, IČO: 27525295, DIČ: CZ 27525295, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C, vložka 24102, a patří k duševnímu vlastnictví Prodávajícího. Veškeré obrázky a texty chrání právo autorské dle zákona č. 121/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a tak jejich kopírování není možné a je protizákonné.

13.2. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi Prodávajícím – společností EUKELADE s.r.o. a Kupujícím a platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uskutečnění Objednávky Kupujícím, který je vystavením Objednávky bez výhrad přijímá. V případě změny Obchodních podmínek lze získat původní Obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy na žádost zaslanou na adresu Prodávajícího. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6.1.2023. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich případnou změnu či doplnění v závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti. Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí na svých internetových stránkách. Změny Obchodních podmínek, v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě, jsou vyloučeny.